Zakres usług

Jesteśmy zespołem adwokatów z nowoczesnym podejściem do prawa, dlatego wiemy, że nawet najlpeszy prawnik nie może specjalizować się we wszystkich dziedzinach prawa. Uważamy,  że odpowiedni zespół to podstawa sukcesu zarówno w toku prowadzonych negocjacji jak i w postępowaniu przed Sądem. Dobierając współpracowników, kierujemy się przede wszystkim ich wiedzą i odpowiedzialnością. Mając na uwadze powyższe, nasza Kancelaria wyspecjalizowała się w następujących dziedzinach prawa:


Prawo cywilne - ze szczególnym naciskiem na prawo odszkodowań, prawo umów, prawo spadkowe i postępowań o zapłatę. Sprawy z zakresu odszkodowań Kancelaria opiniuje bezpłatnie.

Prawo gospodarcze - zajmujemy się bieżącą obsługą podmiotów prawa gospodarczego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze - postępowania mające na celu uregulowanie stosunków w rodzinie, m .in. rozwody, alimenty, kontakty, ubezwłasnowolnienia, przysposobienia.

Prawo kontraktowe -  sporządzamy i opiniujemy umowy i akty notarialne.

Prawo administracyjne - niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa. Kładziemy nacisk na prawo nieruchomości, prawo budowlane i prawo pozwoleń publicznych.

Prawo karne - prowadzimy postępowania zarówno w charakterze obrońców jak również oskarżycieli posiłkowych.

prev next
 

Wynagrodzenie

Jako zespół młodych prawników pozostajemy elastyczni jeżeli chodzi o dogodną dla Państwa formę wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi prawne. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem w oparciu o jego oczekiwania, rodzaj sprawy, jej złożoność, poświęcony czas i nakład pracy zespołu. Zasadniczo wyróżniamy kilka systemów rozliczeń z Klientem:

1. Wynagrodzenie abonamentowe: z góry ustalona kwota ryczałtu, płatna przez Klienta w co 6 miesięcznych odstępach czasu. W odróżnieniu od wynagrodzenia godzinowego, pozwala na zbilansowani Państwa budżetu i odgórne zaplanowanie wydatków z uwzględnieniem okresowych opłat za świadczone usługi prawne.

2. Wynagrodzenie godzinowe: wynagrodzenie ustalone w oparciu o czas poświęcony na realizację zadania oraz przyjętą stawkę za jedną godzinę pracy zespołu. Wynagrodzenie płatne co miesiąc, na podstawie przesyłanego Państwu elektronicznie wykazu godzin. Każda czynność wymagająca poświęcenia więcej niż 3h czasu pracy zespołu - wymaga Państwa akceptacji przed jej wykonaniem.

3. Success fee - wynagrodzenie dodatkowe, uzależnione od sukcesu. Proponowane Klientom nie będącym w stanie ponieść kosztów bieżącej obsługi prawnej w postępowaniach odszkodowawczych (np. o zadośćuczynienie za krzywdę).  Jest to honorarium procentowe, uzależnione bezpośrednio od wysokości uzyskanej na rzecz Państwa przed Sądem lub w postępowaniu przedsądowym kwoty pieniężnej.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe: z góry ustalona kwota wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy w dwóch instancjach. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania, dodatkowo płatne jest jedynie stawiennictwo adwokata na rozprawach w Sądzie. Rozwiązanie proponowane Klientom zdecydowanym na poniesienie z góry całego kosztu obsługi prawnej.

5. Wynagrodzenie indywidualne: ustalane indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem jego uwag i potrzeb.
 

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: sekretariat@nowickiwojtaszek.pl