Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adwokata Mateusza Nowickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Nowicki z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30 lok. 512, 00-336 Warszawa, NIP: 865-255-67-62, REGON: 180787291, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii - za pośrednictwem sklepu internetowego nnwlegal.pl/store (zwanego dalej jako: „Sklep Internetowy”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Mateusza Nowickiego usług drogą elektroniczną.

 

§ 1 Słowniczek

 

Klient - osoba fizyczna, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mają być świadczone usługi drogą elektroniczną zamówione przez Klienta poprzez stronę nnwlegal.pl/store

Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Sprzedawca - Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Nowicki z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30 lok. 512, 00-336 Warszawa, NIP: 865-255-67-62, REGON: 180787291;

Strona Internetowa - nnwlegal.pl/store;

Usługa - oferowane przez Sprzedawcę poprzez stronę nnwlegal.pl/store usługi on-line oraz usługi teleinformatyczne (świadczone poprzez Skype, telefon komórkowy lub inne urządzenie lub program umożliwiające komunikowanie się na odległość.).

Rachunek Bankowy Sprzedawcy: Prowadzony dla Kancelarii Adwokackiej Adwokat Mateusz Nowicki przez PKO BP rachunek bankowy nr: 64 1020 5558 0000 8802 3107 9050.

Adres e-mail: adres email sprzedającego: sklep@nnwlegal.pl.

 

§ 2 Składanie zamówień

 

1.   Informacje zawarte w sklepie internetowym stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży;

2.   Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.   Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na wskazany adres e-mail: informację o zamówieniu, status zamówienia oraz jego numer. Klient zostanie ponadto poinformowany o statusie płatności.

 

§ 3 Płatności

 

 

1.   Ceny na Stronie Internetowej stanowią ceny brutto.

2.   Klient dokonuje płatności za zamówione Usługi poprzez:

a)     przelew bankowy lub przelew bankowy błyskawiczny na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b)     system obsługi płatności PayU S.A. udostępniony na Stronie Internetowej;

3.   W wypadku braku dokonania płatności przez Klienta za zamówioną usługę w terminie 14 dni, Sprzedawca anuluje zamówienie. Za anulację zamówienia, Klient nie ponosi żadnych kosztów.

 

 

§ 4 Realizacja Usług. Termin.

 

1.     Sprzedawca realizuje Usługi online za pośrednictwem programu Skype lub w formie telefonicznej za pomocą telefonu komórkowego lub stacjonarnego na terenie Polski. Dopuszczalne jest świadczenie usług za pośrednictwem innego urządzenia lub programu umożliwiającego komunikowanie się na odległość.

2.     Usługi oferowane przez Sprzedawcę poprzez stronę nnwlegal.pl/store świadczone są na rzecz Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na Rachunku Bankowym Sprzedawcy. W wypadku braku dokonania płatności przez Klienta za zamówioną usługę w terminie 14 dni, Sprzedawca anuluje zamówienie. Za anulację zamówienia, Klient nie ponosi żadnych kosztów.

3.   Termin świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem Strony Internetowej - z racji ich charakteru, ustalany jest indywidualnie z Klientem, jednakże wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Usługi świadczone są od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9:00 - 19:00.

4.   Ustalenie dogodnego dla stron terminu świadczenia usługi następuje z inicjatywy Klienta poprzez Skype (użytkownik: skype@nnwlegal.pl), Facebook (https://www.facebook.com/kancelariaadwokaciwarszawa), email: sklep@nnwlegal.pl lub telefonicznie pod nr + 22 657 22 40 lub + 48 795 482 479.

 

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży.

 

1.     Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę świadczenia usług na odległość - może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wiadomości e-mail z tytułem: "Odstąpienie od umowy zawartej na odległość nr [...]" na adres e-mail: reklamacje@nnwlegal.pl, oraz podanie numeru rachunku bankowego do zwrotu świadczeń. Klient może przy tym, ale nie musi - skorzystać z formularza Odstąpienia od umowy znajdującego się do pobrania na stronie www.nnwlegal.pl/store.

2.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

 

§ 6 Przepisy szczególne odnoszące się do świadczenia przez Sprzedawcę usług polegających na dostarczeniu Klientowi treści on-line, cyfrowych, audiowizualnych oraz produktów objętych prawami autorskimi

 

1.     W przypadku zamówienia przez Klienta usługi jednorazowej świadczonej on-line lub telefonicznie  (np. porada prawna) lub produktów objętych prawami intelektualnymi, autorskimi (np. pismo procesowe) - z uwagi na charakter świadczonych usług, Klient akceptuje, że po spełnieniu zamówionej usługi przez Sprzedającego (jej wykonaniu/dostarczeniu etc.) - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa i Klientowi nie przysługuje zwrot świadczeń za już wykonaną usługę. Przyjmuje się w tym przypadku, że dostarczenie przez Sprzedawcę treści online, cyfrowych, audiowizualnych oraz intelektualnych - powoduje utratę prawa Klienta do odstąpienia od Umowy na co Klient wyraża zgodę.

2.     Obowiązuje bezwzględny zakaz utrwalania oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, treści (wizji, fonii, transkrypcji, zapisu rozmów, chatów, dostarczonych pism itd.) świadczonych usług oferowanych przez Sprzedawcę, zamówionych poprzez stronę nnwlegal.pl/store pod rygorem obowiązku zapłaty przez Klienta kary umownej w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie 7 dni od daty powstania naruszeń na numer Rachunku Bankowego Sprzedawcy. Zapłata wymienionej kary, nie wpływa na możliwość dochodzenia dalej idącego odszkodowania od Klienta przez Sprzedającego, przewyższającego wysokość wskazanej kary.

3.     Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawa autorskie do wszelkich koncepcji i rozwiązań prawnych powstałych w trakcie świadczenia usług online przysługują Sprzedającemu. Ponadto, Klient zobowiązuje się chronić takie prawa autorskie oraz zachować koncepcje i rozwiązania, będące przedmiotem takich praw, wyłącznie do własnego użytku, pod rygorem obowiązku zapłaty przez Klienta kary umownej w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie 7 dni od daty powstania naruszeń na numer Rachunku Bankowego Sprzedawcy. Zapłata wymienionej kary, nie wpływa na możliwość dochodzenia dalej idącego odszkodowania od Klienta przez Sprzedającego, przewyższającego wysokość wskazanej kary.

 

§ 7 Zwroty

 

1.     Klient ma prawo bezpłatnie zwrócić zamówioną, opłaconą i niewykorzystaną usługę w terminie 30 dni od daty zapłaty.

2.     Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie maila z tytułem: "Zwrot usługi nr [...]" na adres e-mail: reklamacje@nnwlegal.pl, wraz z informacją o numerze rachunku bankowego do zwrotu.

3.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie usługi, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

§ 8 Reklamacje.
Ochrona danych osobowych.

 

1.     Klient zgłasza reklamacje na otrzymane produkty i usługi poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: reklamacje@nnwlegal.pl.

2.     Reklamacje są rozpatrywane w terminie 7 dni. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient otrzyma odpowiedź e-mail na zgłoszoną reklamację. W przypadku stwierdzenia Reklamacji za zasadną, Sprzedawca zaproponuje w wiadomości e-mail sposób polubownego rozwiązania sporu. W zależności od stopnia stwierdzonych naruszeń interesu Klienta może być to np.:

a)     przekazanie kodu rabatowego 50 % na następną usługę on-line;

b)     przekazanie kodu rabatowego 100 % na następną usługę on-line;

c)     zwrot części ceny;

d)     zwrot całości ceny.

3.     Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania w zakresie ochrony danych osobowych, wszelkich przepisów prawem przewidzianych (w tym RODO). 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2020 r. Wszelkie prawa zastrzeżone (R).