Za zimno w biurze ?

Przyszły pierwsze chłodne dni września i jak to już u nas w kraju nad Wisłą bywa, wszyscy wyjęli z szafy zakurzone po zimie - kurtki, czapki, szaliki i rękawiczki. W ruch poszły ogrzewacze powietrza, do łask wróciły również przyjemne wieczorne kąpiele w gorącej wodzie. Ulubiony serial przed snem wieczorem? Owszem, ale koniecznie pod kocem i z kubkiem ciepłej herbaty. Tak już mamy i nie należy dopatrywać się w tym niczego złego.

No dobra. Ale co jeśli - z wszechogarniającym zimnem musimy mierzyć się w miejscu naszej pracy ?

Jak zawsze na pomoc przychodzi prawo, a mianowicie roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Pracy i Poli­tyki Socjal­nej z 26 wrze­śnia 1997 r. w spra­wie ogól­nych prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy. I tak w pomiesz­cze­niach pracy należy zapew­nić tem­pe­ra­turę odpo­wied­nią do rodzaju wyko­ny­wa­nej pracy, nie niż­szą jed­nak niż 14°C, chyba że względy tech­no­lo­giczne na to nie pozwa­lają (np. praca na stoku narciarskim). Nato­miast w pomiesz­cze­niach, w któ­rych jest wyko­ny­wana lekka praca fizyczna, i w pomiesz­cze­niach biu­ro­wych, tem­pe­ra­tura nie może być niż­sza niż 18°C.

Co w takim razie możemy zrobić kiedy w biurze panuje niższa temperatura ?

Zastosowanie znajdzie tu art. 210 Kodeksu Pracy który mówi, że: „W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Ciekawe, czy znalazł się gdzieś, kiedyś jakiś odważny pracownik, który z powyższego uprawnienia skorzystał.

A czy jest jakaś górna granica temperatury w pracy określona przepisami ?

Sprawa nie jest taka oczywista jak w przypadku chłodów. Przepisy mówią wprawdzie o temperaturze maksymalnej 30 stopni Celcjusza, ale tylko w odniesieniu do osób młodocianych - poniżej 16 roku życia. Stanowi o tym obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

W pozostałych przypadkach zastosowanie ma norma ogólna, stanowiąca że praca ma być wykonywania w warunkach higienicznych i bezpiecznych. Każdą sprawę należy jednak analizować pod tym kątem z osobna.

Zapraszamy do komentowania wpisu na nasz FB.