Wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

Wypadku przy pracy nie da się przewidzieć. Z doświadczenia wiemy, że zdarzyć może się każdemu. Przed jego zaistnieniem nie ochroni nawet najlepszy pracodawca, najlepsze przepisy BHP i najuważniejszy pracownik - czasami taki wypadek po prostu się zdarza.

Czym jest zatem wypadek przy pracy ?

Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30 października 2002 roku, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Co zatem w sytuacji kiedy nasz pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywanej pracy ?

Tutaj na pomoc przychodzi art. 3 rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy z dnia 19 grudnia 2002 r.  I tak, pracodawca zobowiązany jest przede wszystkim zapewnić pracownikowi pierwszą pomoc, a w następnej kolejności zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności, dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku. 

W następnej kolejności pracodawca powinien wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego (jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala) oraz zebrać informacje dotyczące wypadku od jego świadków.

W przypadku wypadku "ciężkiego", śmiertelnego lub zbiorowego, pracodawca zobowiązany jest powiadomić o jego zaistnieniu inspektora pracy i prokuratora.

Następnie, zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy, pracodawca zobowiązany jest do powołania zespołu powypadkowego w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. W małych firmach  w skład zespołu wchodzi pracodawca lub oddelegowany pracownik - zatrudniony na co dzień przy innej pracy.

Prace zespołu zwieńcza sporządzenie protokołu wypadkowego, na którego wykonanie pracodawca ma 14 dni. Taki protokół musi odpowiadać wzorowi ustalonemu w przepisach rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Każda ze stron wypadku ma prawo zgłosić zastrzeżenia do sporządzonego protokołu, jak również dochodzić zmiany jest treści przed Sądem.

Jakie uprawnienia ma poszkodowany ?

W momencie potwierdzenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy - poszkodowany pracownik uzyskuje prawo do zasiłku chorobowego płatnego przez ZUS w wysokości 100% podstawy wymiaru tego zasiłku. Następnie ... no właśnie co następnie ? Tego dowiecie się z części drugiej poradnika, którą obiecujemy opublikować już jutro !

Komentarze na naszym Facebooku, mile widziane!