Odpowiedzialność za zwierzaka.

Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy - za jego zachowanie.

Brzmi strasznie ? Owszem! I nie jest to wcale fragment luźnej wypowiedzi zamieszczonego na jednym z popularnych blogów prawnych, mający przyciągnąć uwagę czytelnika, a treść art 431 § 1 kodeksu cywilnego, a zatem bezwzględnie obowiązującego nas prawa.

Wydaje się Wam, że przepis jest surowy ? To powinniście wiedzieć, że ustawodawca, założył również, że nawet jeśli nie byliśmy odpowiedzialni według przepisów paragrafu poprzedzającego, to poszkodowany może żądać od nas całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego nas i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Jak rozumieć ten przepis ? Jeżeli jesteś "bogatszy" od poszkodowanego - zapłacisz!

Jak zatem wygląda praktyka sądowa w tej materii ? Specjalnie dla Was przyjrzeliśmy się najnowszemu orzecznictwu sądowemu i wnioski są całkiem ciekawe. Sądy starają się bowiem trochę wyrównać szanse właścicieli zwierzaków, wskazując, że to wyłącznie na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że poniósł szkodę powstałą w wyniku działania cudzego zwierzaka. Orzekł tak Sąd Apelacyjny w Szczecinie w sprawie I ACa 420/16. Jak to rozumieć ? Jeżeli ktoś nie przedstawi nam rachunku lub zaświadczenia np. za podarte spodnie, albo wizytę u lekarza - nie mamy obowiązku zwrotu świadczenia.

W innym orzeczeniu z 2 czerwca 2016 roku w sprawie I ACa 17/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie doprecyzował kogo uważa się za osobę, która "chowa albo posługuje się zwierzęciem". Jest to orzeczenie istotne dla nas wszystkich, bowiem Sąd uznał, że każdorazowo chodzi o osobę, która sprawuje władztwo nad zwierzęciem. Czy zatem właściciel psa odpowiada za domownika albo podwładnego, któremu powierzył opiekę nad swoim pupilem ? TAK! O „chowaniu” można jednak mówić dopiero wówczas, gdy piecza wykonywana jest w sposób trwały, a zatem nie doraźnie lub okazjonalnie.

Co ciekawe, w rozumieniu art. 431 § 1 KC do osób posługujących się zwierzęciem należy zaliczyć również pracodawcę, zatrudniającego pracownika, który w ramach pełnionych przez niego funkcji, działając w interesie zakładu, zwierzęciem bezpośrednio się posługuje.

Już wkrótce, kolejne ciekawostki prawne. Jak zawsze zapraszamy do komentowania na naszym Facebooku.